top of page

Mobility s partnerskými krajinami je možné realizovať iba v rámci schválených projektov.

V prípade záujmu o spoluprácu s niektorou vysokoškolskou inštitúciou alebo organizáciou v partnerskej krajine musí fakulta, katedra/ústav alebo univerzitné pracovisko UPJŠ v Košiciach kontaktovať danú partnerskú inštitúciu (či už prostredníctvom svojho Erasmus fakultného/katedrového/ústavného koordinátora alebo inej osoby, ktorá bude za spoluprácu zodpovedná) a dohodnúť sa na návrhu spolupráce, a to najmä:

  • ktoré fakulty, katedry, ústavy a študijné odbory budú zahrnuté

  • aké typy mobilít majú byť realizované (študentské mobility za účelom štúdia / študentské mobility za účelom stáže / zamestnanecké mobility za účelom výučby / zamestnanecké mobility za účelom školenia). Nie je potrebné naplánovať mobility k všetkým typom mobilít a nie je potrebná ani reciprocita. Môžete naplánovať len jeden typ mobility, prípadne iba vysielať alebo iba prijímať účastníkov v danej kategórii

  • koľko študentov/zamestnancov plánujete prijať/vyslať na jednotlivé typy mobilít v rámci projektu

  • aké dĺžky mobilít sú plánované: minimálne trvanie študentskej mobility za účelom štúdia je 3 mesiace, minimálne trvanie študentskej mobility za účelom stáže je 2 mesiace, minimálne trvanie zamestnaneckej mobility je 5 dní aktivity (+ je možné financovať aj 1 deň pred a 1 deň p aktivite)

  • v prípade študentských mobilít: pre aký stupeň štúdia sú mobility plánované, aké predmety budú dostupné a aký bude jazyk štúdia/stáže na každej inštitúcii.

  • v prípade zamestnaneckých mobilít: aký bude jazyk výučby/školenie na každej inštitúcii

Návrhy plánovaných mobilít s partnerskými krajinami zhromažďuje Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach, Mgr. Mária Vasiľová, PhD. Pre predkladanie týchto návrhov je potrebné použiť formulár Návrhy na spoluprácu, ktorý je zverejnený v časti Dokumenty a ďalšie informácie.

Referát pre zahraničné vzťahy následne zozbierané návrhy na spoluprácu od jednotlivých pracovísk UPJŠ v Košiciach zapracuje do prihlášky, ktorú zašle do Národnej agentúry programu Erasmus+. Prihlášky sú podávané v rámci každoročnej výzvy - termín podania je koniec januára/začiatok februára, a preto je potrebné, aby jednotlivé pracoviská UPJŠ v Košiciach zaslali svoje návrhy na spoluprácu s dostatočným predstihom.

Prihlášky sú hodnotené aj kvalitatívne - hodnotí sa relevantnosť projektu - plánovaných mobilít - k celkovej stratégii internacionalizácie UPJŠ v Košiciach a predpokladanej partnerskej inštitúcii, nadväznosť na predchádzajúcu spoluprácu, administratívne zabezpečenie mobilít a služby pre účastníkov, ako aj prínos mobilít a diseminácia výsledkov projektu.

Pozor! Univerzita môže každý rok podať vždy iba jednu prihlášku projektu na mobility s partnerskými krajinami, do ktorého budú zakomponované všetky plánované mobility zo všetkých pracovísk UPJŠ v Košiciach!

 

Po podaní prihlášky do národnej agentúry bude prihláška hodnotená (spolu s prihláškami z ostatných slovenských vysokoškolských inštitúcií) externými hodnotiteľmi. Výsledky zvyknú byť známe okolo mája-júna.

 

Po obdržaní výsledkov Referát pre zahraničné vzťahy kontaktuje jednotlivé pracoviská UPJŠ v Košiciach s informáciami o schválených partnerských krajinách a inštitúciách, rozpočte a typoch mobilít, ktoré bude možné realizovať.

 

Následne v spolupráci s Erasmus koordinátormi/riešiteľmi projektov na jednotlivých pracoviskách Referát pre zahraničné vzťahy vypracuje návrhy medziinštitucionálnych zmlúv s jednotlivými inštitúciami. Vzor medziinštitucionálnej zmluvy (Inter-institutional agreement je zverejnený v časti Dokumenty a ďalšie informácie. Výberové konania na jednotlivé typy mobilít bude možné realizovať až po obojstrannom podpise medziinštitucionálnej zmluvy.

bottom of page