top of page
Ako sa zapojiť do programu Erasmus+ ?

Aktivity programu Erasmus+ prebiehajú na základe medziinštitucionálnych zmlúv s konkrétnymi pracoviskami (fakultami, katedrami, ústavmi) partnerských inštitúcií. Medziinštitucionálne zmluvy stanovujú počty študentov a akademických, príp. administratívnych pracovníkov, ktorí môžu v rámci tejto zmluvy realizovať mobilitu, dĺžku ich pobytu na prijímajúcej inštitúcii, odbor v rámci ktorého bude spolupráca prebiehať a jazykové požiadavky.

Uzavretie medziinštitucionálnej zmluvy je nevyhnutné na realizáciu študentských mobilít na štúdium a zamestnaneckých mobilít na výučbu. Uzavretie medziinštitucionálnej zmluvy nie je nevyhnutné na realizáciu študentských mobilít na stáž a zamestnaneckých mobilít na školenie, ak to nevyžaduje ani prijímajúca inštitúcia a zároveň ak prijímajúci partner nie je vysokoškolská inštitúcia – napríklad pre pracovné stáže študentov alebo školenie zamestnancov v podniku.

Medziinštitucionálne zmluvy je možné uzavrieť kedykoľvek.

Ako uzavrieť novú medzi-inštitucionálnu zmluvu

Návrh Medziinštitucionálnej zmluvy s navrhnutými počtami študentských a zamestnaneckých mobilít a s konkrétnym odborom pripraví fakulta/ katedra/ústav UPJŠ, doplnenú zmluvu pošle na formálnu kontrolu na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ (osoba zodpovedná za prípravu medziinštitucionálnych zmlúv: Mgr. Veronika Petruňová) a finálnu verziu zmluvy podpisuje zo strany UPJŠ vždy inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ na UPJŠ, kým na zahraničných univerzitách môže byť aj iný postup (zmluvu môže podpísať aj napr. rektor, prorektor, dekan, inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+). Obojstranne podpísanú zmluvu je potrebné doručiť aj na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ, aby evidencia zmlúv bola na univerzite kompletná.

Pred uzavretím zmluvy je potrebné si overiť, či vysokoškolská inštitúcia je držiteľom Erasmus Charter of Higher Education (ECHE). V prípade pochybností kontaktujte inštitucionálneho koordinátora, Mgr. Máriu Vasiľovú, PhD. na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ.

Medziinštitucionálnu zmluvu odporúčame pripraviť na základe vzoru  viď. časť Dokumenty - IIA KA103 vzor.  V časti Dokumenty si môžete nájsť aj zoznam ISCED – F 2013 kódov pre jednotlivé odbory. Je možné použiť aj formulár partnerskej inštitúcie, mal by však obsahovať minimálne tie isté údaje ako formulár UPJŠ.

Podmienky mobilít väčšinou dohodne konkrétny akademický pracovník fakulty/katedry/ústavu, resp. Erasmus koordinátor fakulty/katedry/ústavu. Pred uzavretím zmluvy je potrebné dohodnúť s partnerskou inštitúciou:

 • Počet študentov/zamestnancov, ktorých môžu partnerské strany vyslať, resp. prijať

 • Dĺžku ich pobytu – v prípade štúdia na základe dĺžky semestra/ak. roka, v prípade ostatných typov mobilít podľa pravidiel programu Erasmus+

 • Odbor a náplň štúdia (dostupné predmety, jazyk výuky, a pod.)

 • Ďalšie podmienky mobilít študentov a zamestnancov (ubytovania, služby, atď.)

​V prípade nejasností v príprave zmluvy sa obráťte na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ.

Administrácia mobilít študentov

Erasmus koordinátori na fakultách/ústavoch/katedrách zabezpečujú:

A/ Odchádzajúci študenti:

 • Propagáciu programu Erasmus+ medzi študentmi

 • Výber študentov na Erasmus+ mobilitu štúdium a na Erasmus+ mobilitu stáž

 • Poradenstvo pre študentov s výberom zahraničnej univerzity a prijímajúceho podniku

 • Overenie/Potvrdenie jazykových kompetencií

 • Poradenstvo pre študentov v procese prípravy Erasmus+ dokumentov a ich administráciu na úrovni fakúlt/katedier/ústavov

 • Primárnu kontrolu všetkých Erasmus dokumentov

 • Poradenstvo vo výbere vhodných predmetov na zahraničnej univerzite/v príprave pracovného programu stáže

 • Doručenie Erasmus+ dokumentov na Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ pred termínom odoslania dokumentov na zahraničné inštitúcie

 • Kontrolu zmien v zozname vybratých predmetov počas mobility

 • Uznanie predmetov, ktoré študent absolvoval na zahraničnej univerzite, resp. uznanie stáže na UPJŠ.

B/ Prichádzajúci študenti:

 • Príprava podkladov do katalógu kurzov

 • Komunikácia s prichádzajúcimi študentmi po ich nominácii: príprava dokumentov, výber a obsah predmetov, podmienky štúdia, jazykové požiadavky

 • Príprava rozvrhu pre študentov

 • Primárna kontrola všetkých Erasmus dokumentov

 • Kontrola zmien v zozname vybratých predmetov počas mobility

 • Príprava Výpisu výsledkov a potvrdenia o dĺžke mobility

Služby poskytované Referátom pre zahraničné vzťahy UPJŠ pre účastníkov programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ zabezpečuje administráciu programu Erasmus+ a poskytuje služby účastníkom programu hlavne v týchto oblastiach:

Prichádzajúci študenti:

 • Spracovanie prihlášky - zabezpečí potvrdenie prijatia katedrou/ústavom/fakultou, konzultuje s pracoviskami UPJŠ navrhovaný plán štúdia, zašle študentovi potvrdenie o prijatí.

 • Zabezpečí študentovi ubytovanie na internátoch. 

 • Zabezpečí študentovi vydanie ISIC karty.

 • Organizuje úvodné stretnutie na začiatku každého semestra.

 • Zabezpečí komunikáciu medzi prichádzajúcimi študentmi a organizáciou ESN Košice. 

 • Zabezpečí administratívne uzavretie jednotlivých mobilít na konci semestra a zaslanie potrebných dokumentov na domáce univerzity zahraničných študentov.

 • Zabezpečí komunikáciu s Oddelením cudzineckej polície PZ, Ministerstva vnútra SR.

Odchádzajúci študenti:

 • Poskytuje informácie o možnostiach štúdia/praktických stáží v zahraničí formou individuálnych konzultácií alebo informačných stretnutí so záujemcami

 • Poskytuje informácie o partnerských inštitúciách

 • Informuje študentov o konkrétnom postupe administratívneho zabezpečenia študijného pobytu/praktickej stáže.

 • Zabezpečuje administráciu Erasmus+ dokumentov.

 • Zabezpečuje pridelenie a prevod grantu.

 • Zabezpečuje administráciu Online Linguistic Support systému  

 

Zamestnanci:

 • Poskytuje informácie o možnostiach aktivít v rámci programu.

 • Poskytuje pomoc pri príprave medziinštitucionálnych zmlúv

 • Poskytuje administratívnu podporu pre aktivity katedier

 • Zabezpečuje výber zamestnancov na mobility

 • Zabezpečuje prípravu finančných zmlúv k jednotlivým mobilitám a administratívne a finančné uzavretie po realizácii mobilít.

bottom of page