top of page

Základné informácie

AKCIE

KA1

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu zapojených účastníkov podporuje projekty zamerané na tieto typy mobilít:
- pre vysokoškolských študentov a zamestnancov,
- pre zamestnancov a študentov odborného vzdelávania a prípravy,
- pre školských zamestnancov,
- pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých

KA2

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov 

Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané na aktuálne potreby a výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:
- strategické partnerstvá
- partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy:
Znalostné aliancie a Aliancie pre sektorové zručnosti (ECVET, EQF, EQAVET, Prístup zameraný na vzdelávacie výstupy)
- projekty na budovanie kapacít

ERASMUS+

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

AKTIVITY 

mapa.png
Aktivity v rámci programu Erasmus+ administrované na UPJŠ 
Erasmus+ kód UPJŠ
SK KOSICE02
PIC: 999885992
Študentské mobility
Štúdium (SMS)
Stáž (SMP)
Stáž pre absolventov (SMP)
Zamestnanecké mobility
Školenie (STT)
Výučba (STA)
KA3

Podpora reformy politík

Kľúčová akcia 3 podporuje reformy politík zameriavajúce sa na dosiahnutie cieľov Európa 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020).
- Otvorená metóda koordinácie
- EÚ nástroje: valorizácia a implementácia
- Politický dialóg s aktérmi v oblasti, nečlenskými krajinami a medzinárodnými organizáciami
- Rozvoj sietí

I. Administrácia programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach koordinuje aktivity programu, vypracuje priebežnú a záverečnú správu pre SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Referát pre zahraničné vzťahy nesie zodpovednosť aj za vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

II. Úlohy fakúlt a ostatných pracovísk UPJŠ v Košiciach

Fakulty zabezpečujú predovšetkým aktivity na akademickej úrovni, t.j. nadviazanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami, príprava medziinštitucionálnych zmlúv, výber študentov, príprava študijného programu pre prichádzajúcich študentov, uznanie štúdia v zahraničí, atď.

Oprávnené krajiny

Programové krajiny v abecednom poradí: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

bottom of page