Informácie pre záujemcov

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – štúdia

 • Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), ktorý je študentom minimálne 2. ročníka Bc. štúdia (výberového konania sa je možné zúčastniť už v 1. ročníku Bc. štúdia)

 • ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, keďže po zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa nim stáva až dňom zápisu

 • minimálna dĺžka mobility je 3 mesiace

 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)

 • študent môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ pre konkrétny študijný odbor a na študentské mobility uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu

 • Zoznam medziinštitucinálnych zmlúv  sa nachádza v základných informáciách

 • V prípade mobilít do partnerských krajín študenti nemusia absolvovať online jazykový test.

 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Povinnosťou študenta nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený študijný program podľa Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Pri nesplnení schváleného študijného programu môže univerzita od študenta žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.

 • Ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť, je povinný okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – štúdium

 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+, zistiť, či je program dostupný na danej fakulte/katedre alebo na danom ústave a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na UPJŠ v Košiciach.

 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.

 • Overiť zoznam dostupných univerzít pre konkrétny študijný odbor.

 • Zistiť podmienky štúdia v zahraničí a jazykové podmienky prijímajúcej univerzity berúc do úvahy štúdium na UPJŠ v Košiciach (uznanie predmetov absolvovaných v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).

 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov

 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme,v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre študentov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – štúdium

 • Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí.

 • Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).

 • V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami študenti majú nárok aj na cestovný grant, ktorý sa vypočíta pomocou vzdialenostnej kalkulačky programu Erasmus+.

 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami študenti nemusia absolvovať jazykový test a jazykový kurz v OLS systéme.

POISTENIE

 • Študenti, ktorí odchádzajú na Erasmus+ mobilitu do partnerskej krajiny, si musia zabezpečiť nasledujúce typy poistení:

 • Základné zdravotné poistenie

 • Úrazové poistenie

 • Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu

VÍZOVÁ POVINNOSŤ

Informácie týkajúce sa vízovej povinnosti sú dostupné na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

© 2019 Tomáš Polák & Marek Sekerák

 • w-facebook
 • youtube
 • White Instagram Icon

SPOJTE SA S NAMI

PRIHLÁSENIE ON-LINE

Šrobárova 2
040 59 Košice
Slovenská republika

SME VÁM K DISPOZÍCIÍ

PONDELOK- PIATOK

08:00 -  16:00

ADRESA

+421 55 234 7123

TEL

Prihláste sa k odberu aktualizácií