top of page

MOBILITA

Všeobecné informácie

ERASMUS+

mapa.png

Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Program poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

KA1

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

KA2

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov 

KA3

Podpora reformy politík

Kľúčová akcia 1 v závislosti od profilu zapojených účastníkov podporuje projekty zamerané na tieto typy mobilít:
- pre vysokoškolských študentov a zamestnancov,
- pre zamestnancov a študentov odborného vzdelávania a prípravy,
- pre školských zamestnancov,
- pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých

Kľúčová akcia 2 podporuje projekty zamerané na aktuálne potreby a výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy:
- strategické partnerstvá
- partnerstvá veľkého rozsahu medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy:
Znalostné aliancie a Aliancie pre sektorové zručnosti (ECVET, EQF, EQAVET, Prístup zameraný na vzdelávacie výstupy)
- projekty na budovanie kapacít

Kľúčová akcia 3 podporuje reformy politík zameriavajúce sa na dosiahnutie cieľov Európa 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020).
- Otvorená metóda koordinácie
- EÚ nástroje: valorizácia a implementácia
- Politický dialóg s aktérmi v oblasti, nečlenskými krajinami a medzinárodnými organizáciami
- Rozvoj sietí

europe_map.png
Erasmus+ kód UPJŠ
SK KOSICE02
PIC: 999885992
I. Administrácia programu Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy UPJŠ v Košiciach koordinuje aktivity programu, vypracuje priebežnú a záverečnú správu pre SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Referát pre zahraničné vzťahy nesie zodpovednosť aj za vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

II. Úlohy fakúlt a ostatných pracovísk UPJŠ v Košiciach

Fakulty zabezpečujú predovšetkým aktivity na akademickej úrovni, t.j. nadviazanie kontaktov so zahraničnými inštitúciami, príprava medziinštitucionálnych zmlúv, výber študentov, príprava študijného programu pre prichádzajúcich študentov, uznanie štúdia v zahraničí, atď.

Oprávnené krajiny

Programové krajiny v abecednom poradí: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.

Štruktúra programu Erasmus+

Erasmus+ projekty na UPJŠ

Erasmus+ všeobecné dokumenty

Informácie pre študentov

ERASMUS+ v rámci EU KA103

Študentské mobility

Študentské
mobility
Stáž pre čerstvých absolventov (SMP)
Informácie pre záujemcov
Informácie pre vybratých študentov
Dokumenty a prezentácie
Zamestnanecké mobility

Zamestnanecké mobility

Zamestnanecké
mobility
Školenie (STT)
Informácie
Dokumenty
Zamestnanecké
mobility
Výučba (STA)
Informácie
Dokumenty
Zamestnanecké
mobility
Výučba - pozvaní odborníci (STA)
Informácie 
Dokumenty
bottom of page