top of page
Online Linguistic Support (OLS) 

OLS je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz.

 • Online Language Support (OLS) je dostupný pre účastníkov študentských mobilít v rámci programu Erasmus+ (štúdium, stáž, stáž pre absolventov).

 • Oficiálna stránka OLS.

 • Cieľom OLS je zlepšovať kvalitu mobility a monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti.

 • OLS sa skladá z 2 častí: jazykové hodnotenie a jazykový kurz.

Jazykové hodnotenie
 • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach.

 • Každý študent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility a na konci mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.

 • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite a je povinné. V prípade, že študent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, nie je už povinný absolvovať záverečné hodnotenie.

 • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.

 • Licenciu na výstupný test pošle študentovi systém automaticky koncom mobility.

 • Vyplnenie jazykového testu trvá obyčajne 30 až 35 minút. Neuplatňuje sa však žiaden časový limit a na vyplnenie testu si môžete vyhradiť toľko času, koľko je potrebné.

 • Cieľom týchto oddielov je integrovaným spôsobom vyhodnotiť vaše komunikačné schopnosti, ako aj gramatické, sémantické, lexikálne a pravopisné zručnosti.

 • Po kliknutí na tlačidlo Výsledky záverečného jazykového testu na vašej stránke Vitajte si budete môcť stiahnuť súbor PDF so svojimi výsledkami. 

Jazykový kurz
 • Študent, ktorý absolvoval online jazykový test, má možnosť (teda nie povinnosť) absolvovať aj online jazykový kurz.

 • Kurz je zadarmo a je ho  možno absolvovať:

  • buď z jazyka, v ktorom študent absolvoval test

  • alebo z jazyka prijímajúcej krajiny, a to vtedy, ak je tento jazyk dostupný v online nástroji OLS a ak študent dosiahol zo vstupného testu úroveň B2 alebo vyššie.

 • Ak je študentovi zaslaná licencia na kurz a študent sa na ňu neprihlási do 1 mesiaca od jej prijatia, licencia automaticky zanikne

 • Po absolvovaní svojho prvého jazykového testu dostanete e-mailom pozvánku na prihlásenie sa na online jazykový kurz (ak vám vaša vysielajúca inštitúcia/koordinujúca organizácia pridelila licenciu na jazykový kurz ak budete mať o tento kurz záujem). Od tejto chvíle budete mať do kurzu prístup. Stačí, ak sa na platforme Erasmus+ OLS prihlásite s rovnakými prihlasovacími údajmi, aké ste použili na jazykový test.

 • V závislosti od vášho vyučovacieho jazyka máte k dispozícii až päť typov aktivít. Medzi jednotlivými aktivitami môžete podľa svojich cieľov a úrovne neobmedzene prechádzať:

  • Na kartách „Moja vzdelávacia cesta“ a „Všetky lekcie“ máte prístup k modulom samoštúdia.

  • „Vyučovanie naživo“ obsahuje dva typy aktivít: súkromné hodiny a MOOC.

  • Knižnica MOOC umožňuje neobmedzený prístup k všetkým kurzom MOOC, ktoré už boli odvysielané naživo.

  • V časti „Fórum“ je priestor na komunikáciu s inými účastníkmi programu Erasmus+ OLS.

  • Sekcia „Správy“ obsahuje videá a články

 • Vo chvíli, keď vyprší vaše obdobie prístupu k jazykovému kurzu OLS, dostanete e-mailom potvrdenie o účasti v PDF formáte. Záznam o účasti si môžete zároveň stiahnuť z úvodnej stránky platformy OLS kliknutím na položku „Potvrdenie o účasti“ v hornej časti stránky. V zázname o účasti sa zobrazí počet hodín, ktoré ste venovali jazykovému kurzu Erasmus+ OLS.

bottom of page