top of page

Zamestnanecké mobility v rámci Erasmus+ KA107 – výučba (STA) a školenie (STT)

Typy mobilít zamerané na výučbu:
 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň

Typy mobilít zamerané na školenie:
 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov

 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov

 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov

 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií!!!)

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu:
 • Mobility zamestnancov medzi partnerskými a programovými krajinami sa vždy riadia medziinštitucionálnymi zmluvami, ktoré obsahujú presný počet mobilít pre daný odbor, resp. pre dané pracovisko, s presnou dĺžkou ich pobytu a príp. aj počtom odučených hodín. Bližšie informácie o medziinštitucionálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

 • Zamestnanec môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ pre daný odbor, resp. pre dané pracovisko uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu aj v prípade školenia, aj v prípade výučby.

 • V prípade záujmu o mobilitu je potrebné kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ na danom pracovisku UPJŠ, zistiť, či je program dostupný na danej fakulte/katedre alebo na danom ústave, aké univerzity/inštitúcie sú dostupné pre dané pracovisko, aké sú podmienky a termíny výberových konaní a oznámiť záujem o mobilitu, resp. prihlásiť sa do výberového konania. Zoznam Erasmus koordinátorov na FF UPJŠ v Košiciach.

 • Kritériá a termíny výberových konaní si stanovia fakulty/katedry/ústavy.

 • Minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 5 po sebe nasledujúce dni aktivity.

Kroky pred mobilitou v rámci Erasmus+ KA107

Nominácie zamestnancov na prijímajúce univerzity:
 • Referát pre zahraničné vzťahy nominuje vybratých zamestnancov na univerzity.

 • Prijímajúca univerzita by mala zamestnancom po akceptácii jeho nominácie (môže to nejakú dobu trvať) poslať ďalšie inštrukcie mailom, prípadne aj spolu s akceptačným listom.

Mobility Agreement (Program mobility)

pred podpisom finančnej zmluvy a nástupom na mobilitu musí mať zamestnanec Mobility Agreement podpísaný všetkými stranami. Vzor je dostupný v časti Dokumenty a ďalšie informácie

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)
 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility

 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy vyzve zamestnanca, aby upresnil dni aktivity a dni cesty a aby zaslal svoje bankové údaje

 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:

  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy

  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility

  • Mobility Agreement je podpísaný všetkými zmluvnými stranami

 • po podpise finančnej zmluvy bude na bankový účet zamestnanca prevedených 100% finančnej podpory (grantu)

Úlohy na pracovisku
 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty

 • pred vycestovaním je povinný si zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku

 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním. K dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a doklad o zaplatení poistiek na aktuálny mesiac cesty

Ubytovanie a cestu (letenky, lístky...) si zamestnanec zabezpečuje sám, nepodliehajú verejnému obstarávaniu.

Poistenie
 • Účastníkovi je poskytnuté poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny,  úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu v poisťovni UNION, a.s. vo forme hromadnej poistnej zmluvy. Poistenie mu zabezpečuje vysielajúca fakulta/pracovisko.

 • Ak je z hľadiska realizácie mobility potrebné, aby mal účastník uzavretý ďalší typ poistenia, účastník je zodpovedný za jeho zabezpečenie. 

 • Poistenie musí pokryť celé obdobie trvania mobility.    

Vízová povinnosť
 • Zamestnanci, ktorí odchádzajú na Erasmus+ mobilitu do partnerskej krajiny, si musia overiť podmienky vstupu a pobytu v danej partnerskej krajine/štáte (víza, nahlásenie pobytu po príchode). V tejto súvislosti odporúčame kontaktovať zastupiteľský/konzulárny úrad daného štátu a obrátiť sa aj na prijímajúcu univerzitu/inštitúciu.  Informácie týkajúce sa vízovej povinnosti sú dostupné na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kroky po mobilite v rámci Erasmus+ KA107

 • Vyplniť on-line správu EU Survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve

 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:

  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou. Vzor je dostupný v časti Dokumenty a ďalšie informácie

  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty. Vzor je dostupný v časti Dokumenty a ďalšie informácie

  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania -  faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby

  • Potvrdenie o zaplatení cesty:

   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku

   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky

   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistiek na aktuálny mesiac cesty

  • Potvrdenie o ďalších relevantných nákladoch vzniknutých v súvislosti s mobilitou (napr. platba za víza, MHD...).

woman.png

Mgr. Veronika Petruňová

Referent zahraničných vzťahov

tel: +421 55 / 234 1679                     

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

              veronika.petrunova@upjs.sk

bottom of page