top of page

Študentská mobilita - Štúdium - odchádzajúci študenti 

(SMS) v rámci Erasmus+ KA107 Informácie pre záujemcov

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – štúdia:
 • Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môže zúčastniť len riadne zapísaný študent (denný aj externý), ktorý je študentom minimálne 2. ročníka Bc. štúdia (výberového konania sa je možné zúčastniť už v 1. ročníku Bc. štúdia).

 • ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, keďže po zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa nim stáva až dňom zápisu

 • minimálna dĺžka mobility je 3 mesiace

 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)

 • študent môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má FF UPJŠ pre konkrétny študijný odbor a na študentské mobility uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu

 • Povinnosťou študenta nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený študijný program podľa Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement for Studies). Pri nesplnení schváleného študijného programu môže univerzita od študenta žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – štúdium:
 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+, zistiť, či je program dostupný, aké univerzity/inštitúcie sú  pre daný študijný odbor dostupné, aké sú podmienky a termíny výberových konaní a oznámiť záujem o mobilitu, resp. prihlásiť sa do výberového konania. Zoznam Erasmus koordinátorov na FF UPJŠ v Košiciach.

 • Kritériá a termíny výberových konaní si stanovia fakulty/katedry/ústavy.

 • Zistiť podmienky štúdia v zahraničí a jazykové podmienky prijímajúcej univerzity berúc do úvahy štúdium na UPJŠ (uznanie predmetov absolvovaných v zahraničí, plán štúdia na UPJŠ počas mobility, individuálny študijný plán).

 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov

Financovanie Erasmus+ mobility – štúdium:
 • V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pozostáva finančná podpora z dvoch častí - individuálnej podpory a podpory na cestovné náklady.

 • Výška individuálnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí. Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).

 • Výška podpory na cestovné náklady sa vypočíta pomocou vzdialenostnej kalkulačky programu Erasmus+.

 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špecifickými potrebami - bližšie informácie poskytne Referát pre zahraničné vzťahy.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)

V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami študenti nemusia absolvovať jazykový test a jazykový kurz v OLS systéme.

POISTENIE

Študenti, ktorí odchádzajú na Erasmus+ mobilitu do partnerskej krajiny si musia zabezpečiť poistenie pokrývajúce celú dĺžku mobility vrátane cesty. Zdravotné poistenie (poistenie liečebných nákladov) je povinné, avšak študentovi sa odporúča uzavrieť aj ďalšie typy poistenia podľa vlastného zváženia, resp. podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity/inštitúcie (napr. úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, poistenie batožiny atď.). Zároveň sa študentovi odporúča overiť si, aké typy poistenia a výšky krytia sú potrebné v súvislosti s vybavením víz/prechodného pobytu.

Dávame do pozornosti aj možnosti cestovného poistenia špeciálne pre študentské mobility:
1. Erasmus+ poistenie - Erapo (Union) – www.erapo.sk
2. Groupama - https://online.groupama.sk/

VÍZOVÁ POVINNOSŤ, POBYT

Študenti, ktorí odchádzajú na Erasmus+ mobilitu do partnerskej krajiny, si musia overiť podmienky vstupu, pobytu a štúdia v danej partnerskej krajine/štáte (víza, nahlásenie pobytu po príchode, prechodný pobyt). Za vybavenie víz, prechodného pobytu a splnenie ďalších administratívnych povinností súvisiacich s pobytom v danom štáte je zodpovedný študent. V tejto súvislosti odporúčame kontaktovať zastupiteľký/konzulárny úrad daného štátu a obrátiť sa aj na prijímajúcu univerzitu/inštitúciu.  Informácie týkajúce sa vízovej povinnosti sú dostupné na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Kroky pred mobilitou - Štúdium (SMS) v rámci Erasmus+ KA107

Informácie pre vybratých študentov

KA107 kroky pred mobilitou
woman.png

Mgr. Veronika Petruňová 

Referent zahraničných vzťahov

tel: +421 55 / 234 1679                     

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

              veronika.petrunova@upjs.sk

Výberové konania
 • Prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt /katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov). Vo výberovom konaní sú študentom pridelené aj partnerské univerzity, na ktoré budú následne nominovaní.

Nominácie študentov na prijímajúce univerzity
 • Referát pre zahraničné vzťahy nominuje vybratých študentov na univerzity, ktoré im boli pridelené.

 • Prijímajúca univerzita by mala študentovi po akceptácii jeho nominácie (môže to nejakú dobu trvať) poslať ďalšie inštrukcie mailom, prípadne aj spolu s akceptačným listom.

Doručenie dokumentov
 • študent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:

  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje prijímajúca univerzita. Študent si musí zistiť aké dokumenty od neho potrebuje prijímajúca univerzita a do kedy, kam a ako ich je potrebné doručiť. Informácie o potrebných dokumentoch môže študent nájsť na webstránke prijímajúcej univerzity alebo ich dostane mailom od prijímajúcej univerzity.

  • Learning Agreement for Studies (Zmluva o štúdiu) - časť Before the Mobility: študent si navolí predmety, ktoré bude na prijímajúcej univerzite študovať a predmety, ktoré si dá po návrate z mobility uznať - výber predmetov študent musí odkonzultovať s fakultným/katedrovým/ústavným koordinátorom. Zoznam Erasmus koordinátorov na FF UPJŠ v Košiciach. Študent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje aj katedrový aj fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje aj ústavný aj fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky. Vzor Learning Agreementu je dostupný v časti Dokumenty a ďalšie informácie.

  • Bankové údaje. Vzor bankových údajov je dostupný v časti Dokumenty a ďalšie informácie.

  • Kópiu poistnej zmluvy, ktorá potvrdzuje, že študent má zabezpečené základné zdravotné poistenie pokrývajúce celú dĺžku mobility vrátane cesty.

 • všetky dokumenty pre prijímajúcu univerzitu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.

 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle na prijímajúcu univerzitu – študenti si tieto dokumenty neposielajú sami ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta, aby dokumenty podal študent on-line do on-line systému prijímajúcej univerzity, študent to musí urobiť sám (a dať nám vedieť).

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)
 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility

 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi pripraví finančnú zmluvu až keď:

  • má od študenta všetky potrebné dokumenty

  • obdrží LA podpísaný aj zo strany prijímajúcej univerzity

  • študent oznámi presné dátumy trvania mobility 

 • ak študent ide na mobilitu počas 1. ročníka Mgr. alebo 1. ročníka PhD., podpis zmluvy a nástup na mobilitu je možný až po zápise do ročníka.

 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi prevedených 70% celkovej finančnej podpory (zvyšných 30% finančnej podpory bude študentovi prevedených po podaní on-line dotazníka EU Survey na konci mobility)

Financovanie Erasmus+ mobility – štúdium:
 • V prípade mobilít medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pozostáva finančná podpora z dvoch častí - individuálnej podpory a podpory na cestovné náklady.

 • Výška individuálnej podpory sa odvíja od dĺžky študijného pobytu (počtu mesiacov/dní) v zahraničí. Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).

 • Výška podpory na cestovné náklady sa vypočíta pomocou vzdialenostnej kalkulačky programu Erasmus+.

 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špeciálnymi potrebami - bližšie informácie poskytne Referát pre zahraničné vzťahy.

Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

Kroky počas mobility - Štúdium (SMS) v rámci Erasmus+ KA107

Informácie pre vybratých študentov

 • Po príchode na prijímajúcu inštitúciu má študent možnosť urobiť zmeny (changes) k pôvodnému LA. Zmeny v LA sa robia ak niektorý predmet zapísaný v LA nakoniec študent nebude na prijímajúcej univerzite študovať alebo ak sa študent rozhodne na prijímajúcej univerzite študovať predmet, ktorý nemal zapísaný v pôvodnom LA. Tieto zmeny je potrebné vypísať do Learning Agreementu - časť During the Mobility - je tam priestor na zmeny voči tabuľke A (predmety na prijímajúcej univerzite) a v tabuľke B (uznávanie na UPJŠ). Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ.  Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci). Zmeny musia byť kompletne uzavreté najneskôr do 1 mesiaca od začiatku mobility.

 • 30 dní pred koncom mobility príde študentovi na e-mail výzva na podanie on-line správy EU Survey, ktorú je študent povinný vyplniť do 10 dní od prijatia výzvy.

 • Do 20 dní od podania on-line správy EU Survey bude študentovi doplatených zvyšných 30% grantu. V prípade, že  trvanie mobility bolo kratšie ako to bolo pôvodne dohodnuté vo finančnej zmluve, po návrate sa finančná podpora alikvotne zníži a študent je povinný vrátiť nevyčerpanú alikvotnú časť finančnej podpory na účet univerzity.

Kroky po mobilite - Štúdium (SMS) v rámci Erasmus+ KA107

Informácie pre vybratých študentov

 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy certifikát o trvaní mobility, resp. iný dokument z prijímajúcej univerzity, na ktorom sú uvedené dátumy trvania mobility - ideálne ak je to uvedené v Learning Agreement - After the Mobility.

 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy výpis známok a kreditov z prijímajúcej inštitúcie  - ideálne ak je to uvedené v Learning Agreement - After the Mobility.

Dôležité upozornenia - Štúdium (SMS) v rámci Erasmus+ KA107

Informácie pre vybratých študentov

 • Ak študent ide na mobilitu počas 1. roč. Mgr. alebo 1. roč. PhD. stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, ktorým sa (opäť) stáva riadnym študentom.

 • Mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent na UPJŠ prerušené štúdium.

 • Mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent už ukončené štúdium na UPJŠ.

 • Študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami.

 • Pred odchodom na mobilitu odporúčame študentovi aby si zistil, čo od neho bude potrebovať jeho fakulta, katedra či ústav v súvislosti s mobilitou i riadnymi študijnými povinnosťami.

 • Ak ide študent na mobilitu cez štátnicový ročník, na katedre/ ústave/ fakulte je potrebné si zistiť, či je možné vycestovať z hľadiska splnenia štátnicových povinností.

 • Ak prijímajúca univerzita vyžaduje jazykový certifikát, študent si musí zistiť, aký typ certifikátu je požadovaný (či nejaký konkrétny alebo stačí len potvrdenie od vyučujúceho jazyka) a doručiť ho na Referát pre zahraničné vzťahy spolu s ostatnými dokumentmi.

 • Ak si chce študent mobilitu skrátiť, môže, ale na mobilite musí ostať minimálne 3 mesiace, v opačnom prípade bude musieť študent vrátiť celý grant (mobilita kratšia ako 3 mesiace nemôže byť uznaná). V prípade, že trvanie mobility podľa certifikátu z prijímajúcej univerzity je viac ako 3 mesiace ale menej ako bolo dohodnuté vo finančnej zmluve, študent bude povinný vrátiť alikvotnú časť grantu za obdobie, o koľko ostal menej.

 • Ak študentovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť, je povinný okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc. 

 • V prípade odstúpenia od mobility je študent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

 • Uznávanie kreditov dovezených z mobility rieši študent na svojej fakulte/ústave/katedre.

 • Dokumenty po návrate z mobility je potrebné odovzdať nielen Referátu pre zahraničné vzťahy, ale kópie potrebuje aj fakultný/katedrový/ústavný koordinátor.

 • Ubytovanie v prijímajúcej krajine si vybavuje študent v spolupráci s prijímajúcou univerzitou.

 • V prípade zmeny bankových údajov, adresy, telefónu alebo emailu, je študent povinný túto skutočnosť oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy čím skôr.

bottom of page