top of page

Erasmus grant na špeciálne potreby

Národná agentúra každoročne vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby. Špeciálny grant je určený pre študentov a zamestnancov VŠ s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu a ktorí sú nositeľmi preukazu ZŤP. Žiadosť predkladá národnej agentúre vysielajúca vysoká škola a pripája k nej prihlášky záujemcov o tento grant.

Bližšie informácie o termínoch zverejnenia výzvy na podávanie prihlášok Vám poskytnú Erasmus koordinátori na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch, resp. referentky Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ.

Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ZŤP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie. Tieto dokumenty predkladá študent/zamestnanec koordinátorovi programu Erasmus+ na svojej vysokej škole. Termín predloženia prihlášok študentov a zamestnancov si stanoví vysoká škola.

 

Žiadosti schvaľuje spolu s národnou agentúrou Výberová komisia pre program Erasmus+.

 

Pre diagnózy celiakia a diabetes stanovila národná agentúra spolu s Výberovou komisiou pre program Erasmus+ denné sadzby v závislosti od prijímajúcej krajiny (Tabuľka). Špeciálny grant pre účastníkov Erasmus mobility s inými diagnózami závisí od miery funkčnej poruchy a od zdôvodnenia žiadanej finančnej podpory. K jeho stanoveniu sa bude pristupovať individuálne.

 

Tabuľka: Denné sadzby pre celiakiu a diabetes

Informácie pre študentov

Špeciálny grant musí účastník s diabetes/celiakiou vydokladovať na základe reálnych nákladov. V prípade skrátenia pobytu (tolerancia 5 dní) bude aj špeciálny grant alikvótne znížený a zvyšnú sumu musí účastník vrátiť, resp. ju môže vysoká škola použiť pre iného účastníka so schváleným špeciálnym grantom, ktorý si zasa svoju mobilitu predĺžil. Tolerancia 5 dní znamená, že ak rozdiel medzi pôvodne naplánovanou a skutočne zrealizovanou dĺžkou mobility nie je viac ako 5 dní, ostáva študentovi pôvodne pridelený grant. Napriek tomu, že existujú v prípade týchto dvoch diagnóz denné sadzby, aj tento grant je potrebné vyúčtovať.

 

Špeciálny grant pre účastníkov Erasmus mobility s inými diagnózami závisí od miery funkčnej poruchy a od zdôvodnenia žiadanej finančnej podpory. K jeho stanoveniu sa pristupuje individuálne. V prípade jeho nedočerpania sa nedočerpaná čiastka musí tiež vrátiť národnej agentúre. Na účely dokladovania odporúča národná agentúra použiť formuláre zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk, časť Mám projekt, Zmluvy, KA103.

 

Poberateľ špeciálneho grantu musí predložiť doklady/účty (napr. za cestovné a pobytové náklady pre sprievodcu, špeciálnu prepravu, ošetrovateľa, pomocného asistenta, nákup špeciálnej didaktickej techniky atď.), ktorými preukáže čerpanie špeciálneho grantu. V prípade sprievodcu/osobného asistenta musí mať účastník mobility s týmto sprievodcom/osobným asistentom podpísanú zmluvu o výkone osobnej asistencie.

 

Vyúčtovanie špeciálneho grantu predkladá účastník svojej domácej vysokej škole. Vysoká škola tieto dokumenty uchová a poskytne ich k nahliadnutiu pri kontrole.

bottom of page