top of page

​Výučba (STA)

Všeobecné informácie:

Program ERASMUS+ umožňuje vysokoškolským učiteľom zúčastňovať sa krátkodobých prednáškových pobytov na partnerských univerzitách v krajinách Európskej únie.

Ciele mobility:
 • podporiť vysokoškolské inštitúcie, aby rozšírili a obohatili škálu a obsah študijných programov, ktoré ponúkajú;

 • umožniť študentom, ktorí sa nemôžu zúčastniť na mobilite, získať poznatky od učiteľov z iných európskych krajín;

 • podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností o metódach výučby

Typy mobilít zamerané na výučbu:
 • mobilita učiteľov za účelom výučby  – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii, pričom odučených musí byť minimálne 8 hodín za týždeň

 • kombinovaná mobilita zamestnancov - VŠ učiteľov za účelom výučby a školenia - jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít výučby a školenia, v rámci ktorej sa skracuje minimálny počet hodín výučby na 4 hodiny. Výučba a aktivity školenia sa realizujú na tej istej inštitúcii a na základe existujúcich bilaterálnych dohôd. Zamestnanci, ktorí majú záujem o kombinovanú mobilitu vypracujú program mobility na školenie a program mobility na výučbu taktiež.

Výberové kritériá:
 1. Hlavným kritériom je kvalita predloženého programu výučby s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.

 2. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili (učitelia musia byť riadnymi zamestnancami UPJŠ.

 3. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na výučbe v cudzom jazyku v rámci programu Erasmus+ alebo participujú na rozvojom projekte „Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ“.

 4. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je vyučovacím, resp. komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.

 • Minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni.

 • Zamestnanec môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ pre konkrétny študijný odbor uzavretú medziinštitucionálnu zmluvu

 • Zoznam medziinštitucionálnych zmlúv

Schémy financovania pre jednotlivé krajiny:

a/ max. 3 dni individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade štátov Česká republika, Maďarsko, Poľsko
b/ max. 5 dní individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade ostatných krajín programu

Kroky pred mobilitou: 

Výber zahraničnej univerzity:

Mobility učiteľov sa riadia bilaterálnymi dohodami, ktoré obsahujú presný počet učiteľských mobilít pre daný odbor, s presnou dĺžkou ich pobytu a počtom odučených hodín. Hostiteľská organizácia musí byť inštitúcia vysokoškolského vzdelávania krajiny zapojenej do programu Erasmus+ s pridelenou chartou ECHE (European Charter for Higher Education). Bližšie informácie o bilaterálnych zmluvách pre jednotlivé odbory vám podajú fakultní (katedroví, ústavní) Erasmus koordinátori ako aj pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ.

Postup pri podávaní prihlášky:
 • Skontaktujte sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť učiteľskú mobilitu, a s ktorou má UPJŠ podpísanú medziinštitucionálnu dohodu (bilaterálnu dohodu)  na daný akademický rok v PRÍSLUŠNOM ODBORE.

 • Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch.

 • Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte dokument Program mobility – Výučba (v prípade českých inštitúcií) alebo dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching v prípade ostatných krajín.

 • Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou, prípadne oficiálny list, v ktorom bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že Vaša učiteľská mobilita sa môže v danom termíne uskutočniť.

 • Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

 • V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

 • Vyplnené formuláre je potrebné doručiť  do termínu, ktorý je pre daný ak. rok stanovený nasledovným osobám:

  • PaedDr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta

 • Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, prebieha na Rektoráte.

 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre zamestnancov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – školenia:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR:

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Kroky pred vycestovaním: 

woman.png

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 

Referent zahraničných vzťahov

tel: +421 55 / 234 1159                          

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

               maria.vasilova@upjs.sk

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)
 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility

 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy Vás vyzve, aby ste upresnili dni mobility a dni cesty a aby ste poslali svoje bankové údaje

 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:

  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy

  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility 

 • po podpise finančnej zmluvy bude zamestnancovi prevedených 100% grantu

Úlohy na pracovisku
 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty

 • pred vycestovaním je povinný zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku

 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním

 • k dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o PZP a o havarijnom poistení

Kroky po mobilite:

 • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve

 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:

  • Program mobility (Staff mobility Agreement)  - podpísaný zahraničnou stranou (v prípade, že bol program Výučby podpísaný pred nástupom na mobilitu, tento bod odpadá).

  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou

  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty

  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania -  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby

  • Potvrdenie o zaplatení cesty:

   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku

   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky

   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistení na aktuálny mesiac cesty

bottom of page