top of page

Stáž pre čerstvých absolventov (SMP) Informácie pre záujemcov

Ciele ERASMUS+ mobility - stáže pre čerstvých absolventov:
 • stimulovať a intenzívne podporovať vzdelávanie a odbornú prípravu vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov formou zahraničných praktických stáží

 • ponúknuť príležitosť aplikovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v študijnom odbore študenta v konkrétnom pracovnom prostredí

 • rozšíriť tieto vedomosti o nové odborné poznatky a schopnosti a posilniť kľúčové kompetencie ako je efektívna komunikácia a komunikácia v cudzom jazyku, interkultúrna kompetencia, tímová spolupráca, organizačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, informačná gramotnosť, kreativita a pod.

 • rozšíriť kvalifikačný profil študentov a čerstvých absolventov, prispieť k profesijnému a osobnému rastu a navýšiť ich atraktivitu z hľadiska zamestnateľnosti

Podmienky absolvovania Erasmus+ mobility – stáže pre čerstvých absolventov:
 • minimálna dĺžka mobility je 2 mesiace

 • študent môže počas jedného stupňa štúdia využiť na Erasmus+ mobility - štúdium alebo stáž dokopy maximálne 12 mesiacov (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)

 • trvanie stáže u čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži

 • študent/absolvent môže absolvovať stáž v nasledujúcich typoch hostiteľských organizácií:

  • každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:

   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),

   • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,

   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,

   • výskumný ústav,

   • nadácia,

   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),

  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,

  • orgán poskytujúci poradenstvo v oblasti voľby povolania, profesionálne poradenstvo a informačné služby,

  • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine programu s udelenou chartou ECHE.

 • Neoprávnené hostiteľské inštitúcie pre stáž:

  • inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných agentúr (zoznam),

  • organizácie, ktoré riadia programy EÚ, napr. národné agentúry (s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo dvojitému financovaniu).

Postup prihlásenia sa na Erasmus+ mobilitu – stáž pre čerstvých absolventov:
 • Kontaktovať koordinátora programu Erasmus+ a oznámiť záujem o mobilitu. Zoznam Erasmus koordinátorov na FF UPJŠ v Košiciach.

 • Zistiť podmienky a termíny výberových konaní. Kritériá a termíny si stanovia fakulty/katedry/ústavy.

 • Záujemcovia o absolventskú praktickú stáž Erasmus+ musia byť zo strany UPJŠ vybraní v poslednom ročníku štúdia a túto stáž musia absolvovat do 1 roka od ukončenia štúdia.

 • Hostiteľskú organizáciu osloví študent/absolvent alebo fakulta/katedra/ústav. Hostiteľská organizácia musí vedieť zabezpečiť min. 2-mesačnú mobilitu - stáž v študijnom odbore študenta.

 • Overiť, či je hostiteľská organizácia (resp. program stáže, ktorý hostiteľská organizácia zabezpečí pre študenta) vhodná pre konkrétny študijný odbor.

 • Po zverejnení výsledkov výberových konaní postupovať podľa ďalších pokynov, viď.: Informácie pre vybratých študentov

 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre študentov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – stáž pre čerstvých absolventov:

Študentská mobilita – stáž - výška grantu na mesiac v EUR:

 • Študenti poberajúci sociálne štipendium v čase mobility majú nárok na ďalší príspevok nad úroveň grantov na stáž vo výške 50€/mesiac. Študenti poberajúci sociálne štipendium majú nárok na toto navýšenie počas celého obdobia mobility aj v prípade, že im sociálne štipendium nepokrýva celé obdobie mobility.

 • Študenti so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi vzdelávacími potrebami môžu prostredníctvom Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ požiadať o dodatočný grant pre účastníkov so špecifickými potrebami. Viac informácií...

 • Čerství absolventi si musia podať svoju žiadosť o grant pre účastníkov so špecifickými potrebami  ešte počas štúdia v rámci stupňa a ročníka, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.

 • Výška finančnej podpory sa odvíja od dĺžky stáže (počtu mesiacov/dní) v zahraničí.

 • Pre výpočet grantu sa za jeden mesiac považuje 30 dní. V prípade neúplného mesiaca sa grant vypočíta podľa počtu dní (1 deň = 1/30 mesačná sadzba).

 • Popri finančnej podpore Erasmus+ Vám môže byť poskytnutá aj odmena zo strany hostiteľskej organizácie. Odmena môže byť finančná alebo napr. príspevok na ubytovanie, MHD, stravné lístky, atď.).

 • Študent/absolvent nie je oprávnený použiť poskytnutú finančnú podporu na pokrytie podobných nákladov na mobilitu, ak už bola financovaná z iných zdrojov Európskej únie.

 • Finančná podpora nie je určená na pokrytie všetkých nákladov spojených so stážou v zahraničí, ale na pokrytie časti týchto zvýšených nákladov spojených s mobilitou. Je potrebné počítať s finančnou spoluúčasťou.

 • Paušálna čiastka na mesiac zahrňuje tak pobytové, ako aj cestovné náklady študenta.

ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA (OLS)
 • Cieľom On-line jazykovej podpory (On-line linguistic support) je zlepšiť jazykové znalosti Erasmus+ študentov/absolventov  v jazykoch, v ktorých budú študovať alebo praxovať.

 • OLS ponúka jazykové hodnotenia a jazykové kurzy pri mobilitách, ktoré sú dlhšie ako 2 mesiace.

 • V OLS sú k dispozícii tieto jazyky na všetkých úrovniach: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky a holandský. K týmto jazykom neskôr pribudli: český, grécky, dánsky, švédsky, poľský, portugalský, fínsky, bulharský, chorvátsky, maďarský, rumunský a slovenský. Najnovšie sú k dispozícii aj jazyky: estónčina, litovčina, lotyština, írčina (gaelčina), maltčina, slovinčina zatiaľ na nižších jazykových úrovniach.

 • Jazykové hodnotenie sa vykonáva pred mobilitou a po mobilite a je povinné. V prípade, že študent/absolvent v prvom hodnotení dosiahne úroveň C2, nie je už povinný absolvovať záverečné hodnotenie. Jazykové kurzy sú voliteľné a môžu prebiehať pred mobilitou i počas mobility. Viac informácií...

Absolvovanie Erasmus+ mobility – stáže pre čerstvých absolventov:
 • Počas jedného stupňa štúdia môže ísť každý študent na viac mobilít v súhrnnej dĺžke 12 mesiacov (štúdium+stáž) (tam, kde nie je Bc. a Mgr. stupeň rozdelený - napr. všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 24 mesiacov)

 • Pri viacnásobnej mobilite musí byť zachovaná minimálna dĺžka trvania každej z mobilít (štúdium - 3 mesiace, stáž - 2 mesiace).

 • Trvanie stáže u čerstvých absolventov sa počíta do maximálneho trvania 12 mesiacov v rámci stupňa, počas ktorého si podali žiadosť o účasť na stáži.

 • Mobilita je považovaná za splnenú, ak študent/absolvent dosiahne výsledky, ktoré  sú v súlade so Zmluvou o stáži (Learning Agreement for Traineeshps). Povinnosťou študenta/absolventa nie je len ostať v zahraničí na obdobie mobility, ktoré je uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ale aj dodržať schválený program stáže podľa Zmluvy o stáže (Learning Agreement for Traineeships). Pri nesplnení schváleného programu stáže môže univerzita od študenta/absolventa žiadať vrátenie časti alebo celej pridelenej finančnej podpory.

 • Ak študentovi/absolventovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť („vyššia moc“), ktorú nemohol ovplyvniť, je povinný okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto situácii.  Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí nahlásenú situáciu a určí, či ju môže považovať za vyššiu moc.

Kroky pred mobilitou - Stáž absolventov (SMP) Informácie pre vybratých študentov

Stáž absolventov (SMP) Informácie pre vybratých študentov
woman.png

PhDr. Zuzana Szattlerová 

Referent zahraničných vzťahov

tel: +421 55 / 234 1129                         

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

               zuzana.szattlerova@upjs.sk

Výberové konania
 • Prebiehajú na úrovniach jednotlivých fakúlt /katedier/ústavov. Každá fakulta má stanovený počet miest pre Erasmus+ mobility, a teda zostaví zoznam vybratých študentov a náhradníkov (prípadne aj zamietnutých študentov). 

Komunikácia študentov s hostiteľskou organizáciou
 • Za komunikáciu s hostiteľskou organizáciou je zodpovedný študent. Prípravu programu stáže a Zmluvy o stáži (Learning Agreement for Traineeships) má na starosti študent v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.

Doručenie dokumentov
 • Študent/absolvent je povinný do stanovených termínov na Referát pre zahraničné vzťahy doručiť:

  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje hostiteľská organizácia (napr. application form, OP, pas, životopis, motivačný list, atď.)

  • všetky dokumenty, ktoré od študenta vyžaduje Referát pre zahraničné vzťahy (t.j. Learning Agreement for Traineeships (LA); bankové údaje; Európsky preukaz zdravotného poistenia; poistné zmluvy, ktoré potvrdzujú, že študent má zabezpečené úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu na celé obdobie mobility).

 • Stanovené termíny sú oznámené na inštruktážnom stretnutí pre vybratých študentov.

 • Okrem dokumentov, ktoré potrebuje hostiteľská organizácia (ak sú také), Referát pre zahraničné vzťahy od študenta potrebuje aj:

  • Learning Agreement for Traineeships (Zmluva o stáži) - časť Before the Mobility:

   • Študent/absolvent doručí Learning Agreement (LA) na Referát pre zahraničné vzťahy až keď bude podpísaný študentom a jeho koordinátorom (v prípade FF podpisuje katedrový a fakultný koordinátor a v prípade Prír.F podpisuje ústavný a fakultný koordinátor). Referát pre zahraničné vzťahy následne zabezpečí podpis Erasmus inštitucionálnej koordinátorky.

  • Uznanie Erasmus+ mobility- stáže: Tabuľka B v LA – časť Before the Mobility -

  • ak študent realizuje svoju mobilitu už ako absolvent, v tabuľke B vyplní 3. tabuľku

 • Ak hostiteľská organizácia nevyžaduje vlastný vzor LA, študent/absolvent vyplní náš dokument.

 • Bankové údaje - dostupné tu.

  • Číslo účtu je potrebné vyplniť len vo forme IBAN.

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia

  • Musí mať takú platnosť, aby pokryl celé obdobie trvania mobility. Ak študent/absolvent cestuje do krajiny, kde EPZP neplatí (napr. Turecko), donesie nám doklad o komerčnom poistení. 

   • Kópie poistných zmlúv, ktoré potvrdzujú, že študent/absolvent má zabezpečené nasledovné typy poistení na celé obdobie mobility:

    • Základné zdravotné poistenie – ak nemá EPZP

    • Úrazové poistenie

    • Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu

 • Novinka v poistení: Erasmus+ poistenie

 • Všetky dokumenty pre hostiteľskú organizáciu a pre Referát pre zahraničné vzťahy doručí študent minimálne 2 mesiace pred plánovaným termínom mobility buď priamo na Referát pre zahraničné vzťahy, alebo ich odovzdá svojmu fakultnému/katedrovému/ústavnému koordinátorovi, ktorý ich pošle na Referát pre zahraničné vzťahy.

 • Referát pre zahraničné vzťahy následne dokumenty odošle hostiteľskej organizácii – študenti/absolventi si tieto dokumenty neposielajú sami ale pozor, ak prijímajúca univerzita vyžaduje od študenta/absolventa, aby dokumenty podal študent/absolvent on-line do on-line systému hostiteľskej organizácie, študent/absolvent to musí urobiť sám (a dať nám vedieť).

 • Nominácia na mobilitu je záväzná. V prípade odstúpenia od mobility je študent/absolvent povinný o svojom odstúpení písomnou formou informovať Referát pre zahraničné vzťahy s uvedením dôvodu. O odstúpení informuje aj svojho koordinátora.

Kroky pred vycestovaním - Stáž absolventov (SMP) 

Informácie pre vybratých študentov

Podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)
 • finančná zmluva sa podpisuje (v ideálnom prípade) približne 1 mesiac pred začiatkom mobility

 • Referát pre zahraničné vzťahy študentovi/absolventovi pripraví finančnú zmluvu až keď:

  • má od študenta/absolventa všetky potrebné dokumenty

  • obdrží LA podpísaný aj zo strany hostiteľskej organizácie

  • študent/absolvent oznámi presné dátumy trvania mobility 

 • po podpise finančnej zmluvy bude študentovi/absolventovi prevedených 80% grantu (zvyšných 20% grantu bude študentovi/absolventovi prevedených až po návrate z mobility a splnení všetkých povinností spojených s mobilitou.

Komunikácia s úradom práce
 • Pred vycestovaním musí absolvent ísť na úrad práce a evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie s tým, že sa počas istej doby bude nachádzať na absolventskej Erasmus+ stáži.

 • Vyjadrenie z úradu práce: Zaradenie uchádzača o zamestnanie (UoZ) do programu Erasmus+ je možné posudzovať ako zapojenie do vzdelávacieho programu v zmysle § 44 ods 7 písm d) zákona č.5/2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ uchádzač o zamestnanie preukáže úradu zaradenie do uvedeného programu, je dôvodná aplikácia § 34 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti, ktorý od takéhoto UoZ po dobu zaradenia do programu realizovaného mimo územia Slovenskej republiky nevyžaduje plnenie povinností podľa ods. 6 a 8 § 34 zákona o službách zamestnanosti.

Vyplnenie vstupného jazykového testu v rámci on-line jazykovej podpory
 • Každý študent/absolvent, ktorého študijný jazyk/pracovný jazyk na prijímajúcej inštitúcii je dostupný v OLS systéme, je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom mobility a na konci mobility. Výnimkou sú rodení hovoriaci.

 • Licenciu na vstupný test zašle Referát pre zahraničné vzťahy na e-mail študenta/absolventa po podpise finančnej zmluvy. Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta/absolventa, avšak jeho výsledok neovplyvní možnosť vycestovať.

 • Licenciu na výstupný test pošle študentovi/absolventovi systém automaticky koncom mobility.

 • Po podaní vstupného jazykového testu má študent/absolvent v prípade záujmu možnosť absolvovať aj online jazykový kurz, a to BUĎ z jazyka stáže, v ktorom bol vstupný test (táto možnosť tu je vždy) ALEBO z jazyka prijímajúcej krajiny, ak je jazyk prijímajúcej krajiny dostupný v online systéme a ak študent/absolvent dosiahol zo vstupného testu úroveň B2 alebo vyššie (v opačnom prípade je možné zaslať kurz len z jazyka vstupného testu).

Kroky počas mobility - Stáž (SMP) Informácie pre vybratých študentov

Zmeny k Learning Agreementu - časť During the Mobility
 • Zmeny v LA sa robia vtedy, keď sa modifikuje časť Learning Agreemetu – Before the Mobility. 

 • Možnosť urobiť zmeny v LA musí študent/absolvent prekonzultovať so svojím koordinátorom na fakulte/ústave/katedre a musí ich podpísať študent/absolvent, prijímajúca inštitúcia a koordinátor na UPJŠ. Kompletne podpísané tlačivo je následne potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy (sken je postačujúci).

 • Ak študentovi/absolventovi zabránila v splnení minimálnych požiadaviek nepredvídateľná situácia alebo udalosť, ktorú nemohol ovplyvniť, študent má okamžite informovať koordinátora programu na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ o tejto skutočnosti. 

Predĺženie mobility - Stáž (SMP) Informácie pre vybratých študentov

 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu predĺžiť, je potrebné o tom informovať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy. Študent/absolvent musí zároveň doložiť súhlas (stačí email) jeho koordinátora na UPJŠ a súhlas koordinátora na hostiteľskej organizácii.

 • Následne Referát pre zahraničné vzťahy zhodnotí možnosť predĺženia mobility. Študentovi/absolventovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu. UPJŠ rozhodne, či študentovi/absolventovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, alebo mu schváli predĺženie mobility len s nulovým grantom.

Kroky po mobilite - Stáž (SMP) Informácie pre vybratých študentov

 • Do 30 dní od ukončenia mobility doniesť na Referát pre zahraničné vzťahy Learning Agreement – časť After the Mobility (Traineeship Certificate)

 • Do 30 dní od prijatia výzvy vyplniť on-line správu EU-Survey. Výzva príde študentovi/absolventovi na e-mail po ukončení mobility.

 • Podať on-line jazykový test po ukončení mobility (ak študent/absolvent dosiahol z vstupného testu úroveň C2, táto povinnosť odpadáva).

 • Po doručení Learning Agreementu – časť After the Mobility (Traineeship Certificate), podaní on-line správy a podaní záverečného on-line jazykového testu + ak bude trvanie mobility podľa certifikátu o trvaní mobility totožné s finančnou zmluvou, bude študentovi/absolventovi doplatených zvyšných 20% grantu.

Dôležité upozornenia - Stáž (SMP) Informácie pre vybratých študentov

 • Erasmus+ mobilitu - stáž naplánujte v dostatočnom predstihu.

 • Buďte voči sebe nároční a usilujte sa o „stáž svojich snov“, ktorú aj potenciálni zamestnávatelia môžu vnímať ako kvalitnú a reprezentatívnu.

 • Nenechajte sa odradiť prípadným neúspechom vo fáze hľadania stáže, radšej oslovte viacero zamestnávateľov, čím si zaistíte pozitívnu odozvu.

 • Zamestnávateľa oslovte s motivačným listom a aktuálnym CV šitým na mieru, snažte sa „predať“, naštudujte si informácie o ňom, jeho aktuálne bežiace projekty, vyhnite sa všeobecným frázam.

 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu predĺžiť, je potrebné o to požiadať Referát pre zahraničné vzťahy minimálne 30 dní pred koncom mobility podľa finančnej zmluvy.

 • Ak si chce študent/absolvent mobilitu skrátiť, môže, ale na mobilite musí ostať minimálne 2 mesiace, v opačnom prípade bude musieť študent/absolvent vrátiť celý grant (mobilita kratšia ako 2 mesiace nemôže byť uznaná). V prípade, že trvanie mobility podľa certifikátu z prijímajúcej univerzity je viac ako 2 mesiace ale menej ako bolo dohodnuté vo finančnej zmluve, študent/absolvent bude povinný vrátiť alikvotnú časť grantu za obdobie, o koľko ostal menej.

 • V prípade, že sa študent/absolvent rozhodne zrušiť mobilitu, je povinný to oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy hneď, ako je to možné.

 • Prerušenie mobility (návrat domov) s výnimkou sviatkov, nie je povolené. Vo výnimočných situáciách takéto prerušenie môže povoliť Národná agentúra Erasmus+.

 • Dokumenty po návrate z mobility je potrebné odovzdať nielen Referátu pre zahraničné vzťahy, ale kópie potrebuje aj fakultný/katedrový/ústavný koordinátor

 • Ubytovanie a dopravu v prijímajúcej krajine si vybavuje študent/absolvent sám, resp. v spolupráci s hostiteľskou organizáciou.

 • Vzhľadom na to, že finančná podpora Erasmus+ predstavuje len príspevok na pokrytie nákladov spojených s vašou mobilitou, overte si ďalšie možnosti financovania (odmena od hostiteľskej organizácie, vaše vlastné úspory, atď.)

 • V prípade zmeny bankových údajov, adresy, telefónu alebo emailu, je študent/absolvent povinný túto skutočnosť oznámiť Referátu pre zahraničné vzťahy čím skôr.

bottom of page