top of page

​Školenie (STT)

Všeobecné informácie:

Cieľom mobilít zamestnancov VŠ za účelom školenia je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka.

Typy mobilít zamerané na školenie:
 • školenie zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov – dostupné iba pre akademických pracovníkov

 • školenie na rozvíjanie odborných kompetencií  – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov

 • hospitácia (job shadowing) – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov

 • workshop – dostupné pre akademických a administratívnych pracovníkov (okrem konferencií!!!)

Výberové kritériá:
 1. Kvalita predloženého programu školenia s ohľadom na prínos plánovanej mobility pre katedru/univerzitné pracovisko/fakultu/univerzitu. Záujemca o mobilitu je povinný v časti ´PROPOSED MOBILITY PROGRAMME´ adekvátne zdôvodniť opodstatnenosť mobility.

 2. Preferovaní  sú pracovníci, ktorí sa mobility doteraz nezúčastnili.

 3. Preferovaní sú zamestnanci, ktorí na UPJŠ participujú na zabezpečovaní úloh súvisiacich s internacionalizáciou UPJŠ (napr.: participácia na administrácii programu Erasmus+, na rozvojom projekte Internacionalizácia, interdisciplinarita a inovácia vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ, príp. na ďalších aktivitách súvisiacich s internacionalizáciou), ktorí sa zúčastňujú mobility typu Staff Week a job-shadowing.

 4. Preferované sú mobility do krajín, v ktorých je komunikačným jazykom anglický jazyk, príp. iný svetový jazyk.

 5. Preferované sú mobility, ktoré sú zamerané na rozvoj pedagogických zručností/tvorbu študijných programov.

 • Administratívni, nepedagogickí zamestnanci a učitelia musia byť riadnymi zamestnancami UPJŠ.

 • Minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni.

 • Hostiteľskou organizáciou môže byť: 

  • každá verejná alebo súkromná organizácia, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad: 

   • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),

   • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,

   • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,

   • výskumný ústav,

   • nadácia,

   • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),

  •  inštitúcia vysokoškolského vzdelávania v krajine programu s udelenou chartou ECHE.

Schémy financovania pre jednotlivé krajiny:

a/ max. 3 dni individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade štátov Česká republika, Maďarsko, Poľsko
b/ max. 5 dní individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade ostatných krajín programu

Kroky pred mobilitou: 

Postup pri podávaní prihlášky:
 • Skontaktujete sa s partnerskou univerzitou, na ktorej plánujete uskutočniť mobilitu.

 • Dohodnite sa so zodpovednou osobou z partnerskej univerzity na uskutočnení  mobility a jej detailoch.

 • Následne po dohode s partnerskou univerzitou vyplňte Program mobility - školenie (v prípade českých inštitúcií) alebo Mobility Agreement Staff Mobility For Training v prípade ostatných krajín.

 • Pre účely podania prihlášky nie je potrebné zabezpečiť podpis a pečiatku prijímajúcej inštitúcie, je však potrebné doložiť e-mailovú komunikáciu s prijímajúcou inštitúciou (prípadne oficiálny list), v ktorej bude vyjadrený súhlas zodpovednej osoby prijímajúcej inštitúcie, že vaša mobilita sa môže uskutočniť.

 • Pre účely podania prihlášky je potrebné zabezpečiť podpis zodpovednej osoby na pracovisku zamestnanca a podpis prodekana pre zahraničné vzťahy (neplatí pre zamestnancov Rektorátu UPJŠ).

 • V rámci programu Erasmus+ bude výška cestovných nákladov a individuálnej podpory (stravné+ubytovanie) vypočítaná osobou zodpovednou za realizáciu mobilít vysokoškolských pracovníkov na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ (IRO).

 • Vyplnené formuláre je potrebné doručiť  do termínu, ktorý je pre daný ak. rok stanovený:

 • PaedDr. Eva Jenčušová, Útvar pre vedu, výskum, kvalifikačný rast, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy, Filozofická fakulta

 • Výber pracovníkov, ktorí sa zúčastnia mobility, prebieha na Rektoráte.

 • Výsledky výberových konaní sú dostupné v AIS2 systéme, v časti Administratívny systém/Správa a zverejňovanie dokumentov/Oznam/Erasmus+ - informácie pre zamestnancov UPJŠ

Financovanie Erasmus+ mobility – školenia:

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR:

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Kroky pred vycestovaním: 

woman.png

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 

Referent zahraničných vzťahov

tel: +421 55 / 234 1159                          

e-mail:  zahrodd@upjs.sk

               maria.vasilova@upjs.sk

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (finančná zmluva)
 • finančná zmluva sa podpisuje približne 1 mesiac pred začiatkom mobility

 • približne mesiac pred plánovaným termínom mobility Referát pre zahraničné vzťahy Vás vyzve, aby ste upresnili dni mobility a dni cesty a aby ste poslali svoje bankové údaje

 • Referát pre zahraničné vzťahy zamestnancovi pripraví finančnú zmluvu až keď:

  • má od zamestnanca všetky potrebné podklady k príprave finančnej zmluvy

  • zamestnanec oznámi presné dátumy trvania mobility 

 • po podpise finančnej zmluvy bude zamestnancovi prevedených 100% grantu

Úlohy na pracovisku
 • zamestnanec je povinný oznámiť termín mobility a cesty svojmu pracovisku a postupovať v príprave cesty tak, ako v prípade bežnej služobnej cesty

 • pred vycestovaním je povinný zabezpečiť nulový cestovný príkaz na svojom pracovisku

 • v prípade cesty vlastným autom Dohoda o použití cestného motorového vozidla musí byť podpísaná rektorom UPJŠ/dekanom príslušnej fakulty ešte pred vycestovaním

 • k dohode je zamestnanec povinný priložiť potvrdenie o PZP a o havarijnom poistení

Kroky po mobilite:

 • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve

 • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:

  • Program mobility (Staff mobility Agreement)  - podpísaný zahraničnou stranou (v prípade, že bol program Školenia podpísaný pred nástupom na mobilitu, tento bod odpadá).

  • Potvrdenie o absolvovaní mobility (Confirmation of Erasmus+ mobility) – obsah/náplň danej mobility, podpísané  a opečiatkované zahraničnou stranou

  • Vyplnené Vyúčtovanie ZPC cesty

  • Potvrdenie o zaplatení ubytovania -  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby

  • Potvrdenie o zaplatení cesty:

   • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku

   • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky

   • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: schválenú dohodu o použití motorového vozidla, potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení, potvrdenie o havarijnom poistení a potvrdenie o zaplatení poistení na aktuálny mesiac cesty

bottom of page